Σημαντική ανακοίνωση της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ για τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.