Προκήρυξη της Δράσης “Επιχειρηματική Ευκαιρία” στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.