13/01/2021

Εκταμίευση

Η δημόσια χρηματοδότηση-επιχορήγηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται άπαξ από τον ΕΦ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ) έπειτα από υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Τελικής Καταβολής και της […]
13/01/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Η Δράση βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 21-4-2021 και ώρα 15:00. Χρήσιμα Αρχεία 26-3-2021 Τρίτη(3η) […]
13/01/2021

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

H διαδικασία υποβολής ενστάσεων επί της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεων) περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 […]
13/01/2021

Αποφάσεις Ένταξης /Απόρριψης /Απένταξης Δικαιούχων

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αποφάσεις Ένταξης/Απόρριψης/Απένταξης Δικαιούχων, καθώς η Δράση βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
13/01/2021

Διαδικασία Αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης) της Δράσης περιγράφεται αναλυτικά στην ισχύουσα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. 10). Κριτήρια Αξιολόγησης Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο […]
13/01/2021

Υποβολή προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεις) στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 […]
13/01/2021

Δημοσιότητα-Πληροφόρηση Προκήρυξης

Ημερομηνία Ενέργεια Δημοσιότητας-Πληροφόρησης 4-2-2021 Δελτίο τύπου ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜΑ ΑΜΚΕ για τις επίσημες πηγές ενημέρωσης της Δράσης “”Στήριξη Ρευστότητας σε 29-1-2021 Δελτίο τύπου ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για την […]
13/01/2021

Προκήρυξη

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της Δράσης παρατίθενται παρακάτω : 1.Αναλυτική Πρόσκληση και Τροποποιήσεις αυτής 26-3-2021 Τρίτη(3η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης […]
13/01/2021

Σύντομη Περιγραφή

«Στήριξη ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» Σύντομη περίληψη Βασικών Σημείων της Δράσης 1.Στόχος Δράσης […]
13/01/2021

Τελευταία Νέα -Πρόοδος Υλοποίησης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται κατά αύξουσα χρονολογική σειρά τα πολύ πρόσφατα αρχεία με τα τελευταία νέα υλοποίησης της Δράσης, καθώς επίσης και πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση