Ανάρτηση αποφάσεων ένταξης και απόρριψης αιτήσεων στη Δράση “Covid-19” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ/ΕΠ ΠΚΜ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση