Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ.