12η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»