2η απόφαση ανάκλησης ενταγμένων πράξεων(έργων) Δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”.