Απόφαση χορήγησης οριζόντιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης για τα ενταγμένα έργα της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»/ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών.