Απόφαση πρακτικού 7/8-9-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.