Ενδεικτικά Υποδείγματα Δικαιολογητικών με την υποβολή της αίτησης στη Δράση του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 για τον Covid-19.