1η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης για τον Covid-19 του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.