2η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ,