Αξιοποίηση πόρων του JEREMIE για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.