Ανακοίνωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για επιτόπιες επαληθεύσεις και επικοινωνία με τους Δικαιούχους στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.