Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.