Λήξη ισχύος της υπ’ αρ. 1856/30-3-2020 απόφασης αναστολής προθεσμιών σε δράσεις ενίσχυσης ΜΜΕ του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.