Έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” στο ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.