Απόφαση ανάκλησης πράξεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση