Έκτη (6η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης «Μεταποίηση – Τουρισμός» του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση