Συμπληρωματικά έντυπα για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση ΕΣΠΑ: “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.