Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση «Ίδρυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».