Δελτίο τύπου ΠΚΜ για την ένταξη 312 επενδυτικών σχεδίων στη Δράση ΕΣΠΑ “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.