Υποβολή Αιτήματος τροποποίησης Αλλαγής Νομικής Μορφής ή και Εταιρικής Σύνθεσης στο ΠΣΚΕ στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”.