Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Νο2/11.10.2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».