Οδηγίες τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας για τους Δικαιούχους της Δράσης “Εμπόριο-Υπηρεσίες” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.