Έως τις 21-2-2020 η προσκόμιση δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜ και ΜΕ”.