8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».