Διαθέσιμες στο ΠΣΚΕ οι ενέργειες Προκαταβολής, Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Επαλήθευσης στις Δράσεις “Ψηφιακό Αλμα” και “Ψηφιακό Βήμα”.