Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση ΕΣΠΑ «Mεταποίηση -Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.