Δελτίο τύπου για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020.