Αποφάσεις ένταξης (4η απόφαση) και απόρριψης στη Δράση του ΕΣΠΑ “Κουπόνια Τεχνολογία Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” στο ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση