Δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης στο ΠΣΚΕ στις Δράσεις “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” και “Ίδρυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”.