Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος συνολικής βαθμολογικής κατάταξης στη Δράση (2η περίοδος υποβολής) «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων-Β’ Κύκλος».