Έκδοση Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη Δράση του ΕΣΠΑ “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020.