Προωθητικό Υλικό της Δράσης του ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020 για την ενίσχυση των ΜμΕ μεταποίησης και τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας.