Αποδοχή Πρακτικού 1/7-6-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράσης “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων”.