Νέα διεύθυνση του Γραφείου Πληροφόρησης του ΕΠΑνΕΚ