Εγχειρίδια υποβολής αιτήσεων στις Δράσεις του ΕΠ/ΠΚΜ για τις ΜμΕ “Μεταποίηση-Τουρισμός” και “Εμπόριο -Υπηρεσίες”.