1η τροποποίηση Πρόσκλησης της Δράσης “Ιδρυση Νέων και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων ΜμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού” του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.