Παρουσίαση στην Ιερισσό Χαλκιδικής των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ : “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” και “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.