Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων MμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού» στην ΠΚΜ.