«Ενημερωτικές Εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»