4η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»