Ημερίδα Ενημέρωσης για την 5η Πρόσκληση “Σχέδιο επιχορήγησης ΜμΕ” του INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020