Ορισμός ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020.