Ορισμός ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση