Τροποποίηση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Iδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ»