Συνέδριο της ΠΚΜ για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας