Υπενθύμιση Δικαιούχων 1ης απόφασης ένταξης στη Δράση “Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” για την υποχρεωτική υποβολή αιτήματος επαλήθευσης έως τις 28-11-2018

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση