Υπενθύμιση Δικαιούχων 1ης απόφασης ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” για την υποχρεωτική υποβολή αιτήματος επαλήθευσης έως τις 28-11-2018